Portugeze spits Ype skoort 4 kear

SDS 1 noch net útskeakele foar perioadetitel
3 mei 2003
SDS siket frijwilligers !!
5 mei 2003

Mei in tige snel kapsel hat de Portugeze spits Ype Figo del Tiemersma in flinke foarsprong nommen. Hy skoorde 4 kear. Roel Sijbesma en Auke Hiemstra skoorden 3 maaie ek 2 kear.

Bywurke oant  3 maaie 2003
tuskenstân einstân
02/03 01/02 namme SDS oantal
1 (1) Ype Tiemersma IV en V 19
2 (50) Bertus Bootsma IV en V 14
3 (8) Eddy de Boer V 14
4 (10) Robert Sijbesma I en II 11
5 (3) Roel Sybesma V 9
6 (19) Hendrik de Jong I 8
7 (18) Harm Stremler I 7
8 (48) Henk Postma I en II 7
9 (-) Willem Wijnia II 7
10 (5) Harm Auke Dijkstra II en III en V 7
11 (-) Jan Stenekes III en IV 6
12 (-) Gerard Posthumus III en IV en V 6
13 (12) Bas van der Weij IV 6
14 (53) Henk van Houten IV 6
15 (24) Martin Overal IV 6
16 (46) Pieter Kamstra II 5
17 (51) Friso Albada III 5
18 (13) Dennis Dijkstra I en II 4
19 (17) Peter Kusters III 4
20 (-) Tjeerd Dijkstra III 4
21 (54) Jan Keuning IV en V 4
22 (4) Siemen Kingma V 4
23 (60) Willem Tjalsma V 4
24 (-) Durk Yde Sjaarda I 3
25 (-) Wichard Deinum I 3
26 (9) Jappie Wijnia I en II 3
27 (-) Auke Hiemstra II 3
28 (-) Ronnie Wagenaar II en III 3
29 (47) Donny Okkema II en III 3
30 (7) Folkert R. Vellinga V 3
31 (27) Jacob Plantinga V 3
32 (-) Jelle de Boer V 3
33 (-) Sipke Hiemstra V 3
34 (29) Floris Hiemstra I 2
36 (-) Tjipke Klaas Okkema I 2
37 (14) Klaas Visser II 2
38 (20) Jentsje Jorritsma III 2
39 (21) Lieuwe Meijer III 2
40 (-) Frans P. Terpstra III en V 2
41 (11) Ids Boersma III en V 2
42 (34) Hindrik Eringa IV 2
43 (23) Klaas Malda IV 2
44 (-) Pieter Groenveld IV 2
45 (26) Aant Hofstra V 2
46 (41) Feite de Haan I 1
47 (-) Tsjeard Halbersma I 1
48 (43) Frank Rijpma II 1
49 (-) Gerrit Hengst II 1
50 (50) Jeroen Brouwer II 1
51 (30) Peter Sijbesma II 1
52 (-) Anco Elgersma III 1
53 (11) Ids Boersma III 1
54 (-) Jacob K. Haitsma III 1
55 (-) Marco Hoekstra III 1
56 (-) Watse Postma III 1
57 (22) Wouter Hylkema III 1
58 (-) Ydo Harkema III 1
59 (33) Evert Tanja IV 1
60 (-) Ivo Donath IV 1
61 (-) Rene Velzen IV 1
62 (56) Richard Posthuma IV 1
63 (25) Wilco Overal IV 1
64 (-) Rienk Wiersma V 1
65 (38) Ype Burggraaff V 1