SDS Look a-likes

 

Fine jim in SDS’er op in fuotballer, in bekende Nederlander, in Dútser, in blomkoal, Doutzen Kroes of oars ien of wat lykjen mail ús dan in foto. It leafst fansels ek efkes mei de foto op wa ‘t jim degene lykjen fine. Wy binne hiel benijd. 
Mail jim SDS-Look-a-like nei info@vv-sds.nl!


Lofts is Rick Hendriks en rjochts is John-Arne Riise foar wa ’t it ferskil net sjocht.


Yn de jierren ’80 spile Jo Bux foar Fortuna Sittard en Anne Brouwer keepte yn de seal. Sy hienen blykber deselde kapper.


Nicolai Boilesen hat wol wat fan Pieter Wijnia.


Thor Ruiter tipte us oer in look-a-like fan Ayanle. It hie Lukoki weze kinnen fan Ajax, mar it waard Youssef Hersi. As twa drippen wetter.


Neffens Klaas Bouke Faber liket Tom Beugelsdijk krekt Ruurd Visser fan A1. Hy hat hielendal gelyk.


Martin Rienstra mailde us in foto fan Hjalmar Ruiter. En sis no sels; welke fan de twa is no eins David Seaman?


De trije An(ne)kers!


Geeske Ljip


Sietske Hawkins


Sytze-Theo en Bauke-Thea 


Neeltje Zebra“Wouter-Jan Zomer”


“Steffen B.”


“Boudewijn Scrum”


“Dirk-Yde Williams”


“Ewout Gouweleeuw”


Harm Bergsma’s “broadsje gehaktbalotelli”


“Gerlof-Jan Eriksen”


“Harm van Hanegem”


“Jaap Matavz”


“Lourens Rijpma”


“Martin van de Meijde”


“Remon Rijpma”


“Wepmaster Batigol”