Evenementen in december 2022

Wepperkes -freed-
9 februari 2007
Wepperkes -sneon-
10 februari 2007

Lever je hjoed jim nije team yn!!
It is de lêste dei om je team te wizigjen of om in nij team yn te leverjen.
Wy hawwe oan ’t no ta sa’n 45 teams binnen, dus der binne noch in stik of wat minsken dy’t  in nij team ynleverje moatte.


Hjir kinne jim de nije dielnimmings-formulieren fine foar de twaddee helte fan it seizoen 2006/2007.
Jim nije team moat ynleverje wurde foar
snein 11 febrewaris.

As je oan de earste helte meidogge dan dogge je automatysk mei oan de twadde helte. Leverje dus gau in nij team yn.

Je team moat bestean út:
1 keeper
4 ferdedigers
3 middenfjilders
3 spitsen

 

Jimme kinne jimme teams wer ynleverje by:

 

Roel Sybesma, De Singel 17, 8734 HP Easterein

of by

Willem Wijnia, Walperterwei 21, 8731 CC Wommels.

 

Ek kinne jimme jim team maile nei:
SDSLeague@vv-sds.nl


De stân kinne jimme eltse wike neilêze op dizze webside. Ek hinget der yn ‘e fuotbalkantine en ferskynt der eltse moanne yn ‘e Treffer.

 

Hjir kinne jimme de benoadigde formulieren fine:
hspace=0
    hspace=0
*Spilerslist SDS League *Dielnimmingsformulier


(dizze formulieren lizze ek yn de kantine)