SDS League: Wêrom de Butchers op 1?

In goed begjin!
2 januari 2004
Grut sukses!
3 januari 2004

Hjir kinne jimme noch efkes sjen werom Lolke Bouma mei syn “Butchers” earste waard yn de SDS League.Hjir de spilers dy ’t jimme it beste hawwe koenen yn de SDS League.


Binnenkoart kinne jimme hjir de nije formulieren fine foar opjefte foar de nije SDS League.