Grut sukses!

SDS League: Wêrom de Butchers op 1?
3 januari 2004
Liften
3 januari 2004

Dat it liften in grut sukses wie liket ús wol dúdlik. Mear as 400 minsken hawwe juster de liftwedstriid folge op ús ynternetside. It sil my benije at wy dit seizoen dit rekord noch ferbetterje sille. Miskien oan it ein fan it seizoen at it wat spannend wurd.