SDS League: Pieter Kamstra rint út!

Wepperkes -tiisdei-
9 november 2004
Wepperkes -woansdei-
10 november 2004

Pieter Kamstra pakt dizze wike it earste plak noch steviger yn hannen. Hy rint 11 punten út op “Hey Ho Let ’s Go”(WW), dy ’t dizze wike wol wat oars oan ‘e holle hie.

Superstip fan ‘e wike wie Robert Hoekstra dy ’t mei syn team fan nûmer 21 nei 8 gie.

De wykpris wie foar “The Mean Machine” fan S.W. út Wommels. Hy bleaun Robert Hoekstra krekt foar.

De “Jelsmanian Devils'(JSJ) hawwe de smaak aardich te pakken. Sy slûpe sa stadich oan nei boppe. Dizze wike gie hy fan 18 nei 12.

De “Man fan Alles” hat it aardich drok mei ballen oppompe yn Wommels en hat gjin tiid mear foar syn team yn de SDS League. Hy sakket dan ek lyk fan 11 nei 25.

OKB(SS) hat der in konkurrint by yn de striid om it lêste plak. De Feenstra Boys(SF) hawwe hun mar wer ris ûnderyn melden. Lokkich genôch foar SS is it ferskil noch te oersjen(27 punten).

Groeten, Willem.

Sjoch hjir foar de nije stân:
wike 8