Evenementen in december 2022

Wepperkes -woansdei-
1 december 2004
Wepperkes -tongersdei-
2 december 2004

It liket hast wol dúdlik wa as “Herbstmeister” wurde sil yn de SDS-League. Pieter Kamstra rint dizze wike wer fierder út op de nûmer 2 en pakt lykas forige wike de wykpriis ek wer. Dizze wike wint hy de wykpriis tegeare mei The Mean Machine(SW) út Wommels.

The Mean Machine is mei in aardige opmars bezich. Dizze wike gean sy fan 15 nei 9. As je syn team besjogge dan liket dit noch net it ein fan syn opmars. Opfallend is dat hy yn wike 4 noch op it 61e plak stie.

The Jelsmanian Devils(JSJ) lykje net te stopjen. Yn in pear wiken binne sy stegen fan it 42e plak nei de nûmer 2-posysje. Wêr haldt it op?

“Loser fan ‘e wike” is OKB(SS)(wa oars?). Sy pakke dizze wike net mear as 4 punten.

Groeten, Willem.

Klik hjirûnder foar de nije stân:
https://vv-sds.nl/bestanden/SDSLeaguewike11.xls