SDS League: Ozzy pakt wykpriis!

Weppers tongersdei 6-12
6 december 2012
Weppers freed 7-12
6 december 2012

It is dizze wike “OZZY”(Hendrik Eringa) út Spannum dy ’t de wykpriis pakt. Hy hat mei 48 punten krekt 2 mear as “Pro-Postma”(Eeltje) en de “Beem Boys”(fan Sjoerd van).

Ozzy pakt de “wykpriis”………

Je freegje je hieltiten mear ôf welke spilers “JorImke” no yn har team hat. No rinne sy alwer 4 punten út op “Balletje, balletje(Grietzen Broersma) en steane noch stiver oan kop. Yn de nije Treffer kinne jim it lêze.

Yn de top 10 giet “Pro-Postma” fan Eeltje fan 5 nei 3. Soe hy yn de lêste 3 wiken noch oan kop komme kinne?

It is apart, mar sa ’n saaie SDS League as dizze wike hawwe wy neffens my noch nea earder hân. De measte teams bliuwe of op itselde plak stean of ferskowe ien of twa plakjes. Mar 2 teams ferskowe 6 plakjes.

Ien ding is wis; “FC Grasmat” stiet boppe-oan as je de stân op de kop hâlde en foar “JorImke” jild it tsjinoergestelde.


Sjoch hjirfoar de nijste stân:
wike 11.