SDS League: Marco Hoekstra pakt de 1e priis!

Wepperkes -tongersdei-
19 april 2006
Wepperkes -freed-
21 april 2006

Marco Hoekstra hat mei SCF de earste priis pakt yn de SDS League. Fan herte lokwinske!
Photograph
Dizze priis kin bysetten wurde yn de medaillekast.

De 2e priis giet nei Lolke Hofstra mei Rockin’ in the Free World.
Photograph

De 3e priis giet nei Broer-Jacob Greidanus mei FC Broja.
hspace=0
Broer-Jacob is hast de jongste yn de top 10.

Op nûmer 4 stiet de earste frou fan ’t klassemint. Dit is Lutske de Jong út Lollum mei de Farobies.

Op nûmer 5 is Mark Postma eindige mei First Choice.


De fûgelflappers fan Sibe de Seefûgel eindigje as 6e.

Sibe kin tefreden weromsjen.

Pieter Wesselius pakt mei syn Neibouwers de 7e priis.


Op nûmer 8 falt dochs wer yn de prizen Popko Wijnia mei Foarhinne Ponghâlder FC.


Op nûmer 9 pakt Gearard Posthumus mei Nieuw Noord Boys in lyts pryske.

Gearard liket dochs wat teloarsteld.

Op nûmer 10 is eindige Dit is ’t fan Doede Kooistra.

Doede hat de piip út….

Jacco Kooistra pakt mei Manchester United dizze wike de wykpriis. Hy docht dit tige oertsjûgend mei mar leafst 53 punten. Hy hat hjirmei 10 punten mear as nûmer 2 Fons en ik fan Gerlof-jan Hofstra. Jacco pakte foarife wike(wike 10) ek al de wykpriis. Doe moast hy him allinne diele mei Harm Bergsma.

De poedelpriis giet dit kear nei Pik Andijvie fan Sicco en Freddy Scheltema. Sy hawwe de priis dik fertsjinne want sy hawwe de measte wiken ûnderoan stien. It jubileumboek is foar harren.


Groeten, Willem.

Sjoch hjir foar de einstân:
wike 12