SDS League: Lolke pakt op ‘e nij de wykpriis!

Weppers woansdei 8-10
7 oktober 2008
Ned. Techniek Kampioenskippen
9 oktober 2008

It is dizze wike op ‘e nij Lolke Hofstra dy ’t mei “Hallo Venray” de wykpriis pakt. Hy pakt lykas foarige wike 67 punten. Wy hawwe it 20 kear neirekkene en it kloppet ek noch. Wat wolle je ek mei spilers as De Roover(GRO), El Akchaoui(NEC), Martens(AZ), Pranjic(HEE), Amoah(NAC en Demouge(WII) yn ien team. It sil ús benije hoe lang Lolke it folhâldt.

SDS 1 is aardich fertsjintwurdige yn de top fan de SDS League. Gert-Jan Hiemstra stiet namelijk 2e mei 15 punten minder as Lolke. Mark Postma komt hjir krekt wer efteroan en 4e is “Vakkie 13” fan de bruorren Haitsma.

Andrew rint nei ien wike al “Achter de Feyten aan”, want hy sakket fan 3 nei 10.

Pech foar Anne Stenekes. Mei syn team giet hy hy fan 47 nei 51, oftewol; “Anne Steen nu echt op éen………envijftig.

Christian hat syn frije fal yn de SDS League mar krekt op ‘e tiid brekke kinnen. Hy foel fan 14 nei 75 en foel hjirmei krekt net fan it tussenklassemint ôf.

Ûnderyn feroaret der neat. Klaas Pompstra liket aardich te plak te sitten ûnderoan; “sa sawat”.


Sjoch hjirfoar de nijste stân:
wike 2.