SDS League: Lolke Hofstra koprinner!

Weppers tongersdei 2-10
1 oktober 2008
Weppers freed 3-10
3 oktober 2008

Foar my efkes gjin SC Heerenveen – Vitoria Setubal. De SDS League moat op de side en dêrnei noch efkes in Treffergearkomst. Wy meie it dêryn earst wolris oer de stân fan de SDS League hawwe………..

Lolke Hofstra begjint de SDS League dit seizoen lyk as koprinner. Trienus de Jong folget him op 6 punten. It is net ferwûnderlik dat Trienus dit kear sa heech stiet, want dit kear wie it “Diana’s Choice”…….

Ûnderoan net folle ferrassingen. Cambuur(H.B.) begjint (fanselssprekkend) tsjinfallend as 2 nei lêste. De “30-Plussers”(A.H.) moatte earst efkes op gang komme en steane 1 nei lêste en mei “Sa Sawat”(K.P.) sil it sowiesoe wol neat wurde.

Freed mear oer dizze stân. Ik gean no it reinpak oanlûken om nei Easterein te fytsen………

Sjoch hjir foar de nijste stân:
wike 1.