SDS League: Kapitein Henk allinne boppe-oan!

Wepperkes(tongersdei)
11 maart 2004
Nije Wepperkes(freed)
12 maart 2004


Kapitein Henk hat de smaak te pakken. Lykas foarige wike pakt hy de wykpriis. Ik tink dat de famylje Postma hast op fakansy kin fan al dy wiikrpizen. De foarige edysje pakte syn heit Chris Postma der in stik of wat.

Ek Fjoer en Wetter wer together (W en AD) docht noch knap mei. It ferskil mei de nûmer 3 is al 11 punten.

Dit moat it seizoen fan de Bundy-Bunzing (SvB) wurde. Earst al by it 1e yn it programmaboekje en no 3e stean yn de SDS League. 2004 kin net mear stikken.

“Is This It” fan WW liket dizze wike mear “Is This Shit”. Ferlieze mei it sealfuotbaljen fan Urk en no ek noch 26 plakken sakje yn de SDS League (fan 12 nei 38).

Gjin ûnbekende ûnderoan. It is JPD mei FC Etex. Foarich seizoen hat der hast it hiele jier lêste stien, mar grypte 2 kear nêst de poedelpriis. Miskien lukt it dizze kear.
 
Groetnis, Willem.
 
De stân hjir te sjen: wike 3