SDS League: Gert-Jan pakt wykpriis!

Weppers freed 9-10
8 oktober 2015
Ut- en ferslaggen 10-10
9 oktober 2015

It is dizze wike Gert-Jan Hiemstra dy ’t mei syn “Hiemteam” de wykpriis pakt. Hy hie 38 punten. Teade de Boer siet wol “FC Theechtdebee”, mar komt krekt ien puntsje te koart foar de wykpriis.

Nei 2 wiken hat Durk Okkema alwer ôfskie nimme moatten fan syn kopposysje. Feiko Broersma nimt it mei GVR fan him oer.

Feiko fytst no op kop!

“FC Bakvet” fan Halbe Willem Overal is ek dizze wike noch de reade lantearndrager.

Sjoch hjir foar de nijste stân:
wike 3.