SDS League: "FC Keukenrol" pakt wykpriis!

Oanfraach spilerspassen!
30 april 2015
Seleksjes sneon 2-5
30 april 2015

It is dizze wike Halbe-Willem Overal dy ’t mei “FC Keukenrol” de wykpriis pakt.
Fan herte lokwinske!!
Eindelijk kin hy los!



“Postmeister” fan Jelmer Posthumus stiet noch altiten boppe-oan, mar Sjoerd Rispens kloppet mei “Algemeen Fons” wer op de doar en nimt it twadde plak wer yn.

“Frysk damjen is oars” fan Jelle Wiersma stiet knap op it 7e plak, mar it bliuwt oars as in krans mei it keatsen op Keningsdei of in earste plak by in ynternasjonaal Frysk-damkampioenskip.

Douwe-Dirk Reitsma pakt de reade lantearn wer mei “DDR”. Wy hienen tocht dat hy foar in wykpriis gean soe en dêr moai in SDS-lot foar keapjen gie. Of soe hy de SDS-sjaal ynsette by de SDS-feiling op 30 maaie?

Sjoch hjir foar de nijste stân:
wike 10.