Evenementen in november 2022

Wepperkes -moandei-
4 september 2005
Wepperkes -tiisdei-
5 september 2005

Om ’t der noch net folle dielnimmers binne foar de SDS-League is der besletten om de ynskriuwdatum mei in wike te ferlengen.
Oan ’t en mei sneon 10 septimber kin de SDS League no ynlevere wurde.

Der binne 2 wichtige saken om te ûnthâlden:
*Spilers dy ’t feroare binne fan klup behelje gjin punten! Dus û.o. Koné(fan Roda nei PSV) en Ebbinge(fan RBC nei NEC) dogge net mei.

*Minsken dy ’t harren team al ynlevere hawwe kinne noch wikselje oan ’t en mei sneon.

Jimme kinne jimme teams ynleverje by
:
Roel Sybesma, De Singel 17, 8734 HP Easterein
of by
Willem Wijnia, Walperterwei 21, 8731 CC Wommels.

Ek kinne jimme jim team maile nei:
SDSLeague@vv-sds.nl


De stân kinne jimme eltse wike neilêze op dizze webside. Ek hinget hy yn ‘e fuotbalkantine en ferskynt der eltse moanne yn ‘e Treffer.

 

Hjir kinne jimme de benoadigde formulieren fine:

*Dielnimmingsformulier SDS League

*Spilerslist SDS League
(dizze formulieren lizze ek yn de kantine)