SDS League: De Meeste en Ideale Elf

SDS wint fan Urk: Robert matchwinner!
11 november 2003
Opstellingen 1e en 2e.
14 november 2003

Yn ‘e SDS League giet it meast net sa net sa as at je foar eagen hienen. Hjirûnder kinne jimme sjen welke spilers der it meast ynsetten waarden. Dêr wer ûnder kinne je de “ideale alve” fan dizze wike sjen. It liket my dúdlik dat de measten it dus ek dizze wike wer by it misse ein hienen.“De Ideale Alve”

Bron: www.vi.nl.