Opstellingen 1e en 2e.

SDS League: De Meeste en Ideale Elf
13 november 2003
Kees Jansen leit goed yn ‘e merk.
15 november 2003

Hjir wer de persoanen die ’t moarn foar it 1e en 2e selekteare binne. De lijst mei blessures is wer wat lytser as ferline wike.

Earste: Broer-Wiebe, Wichard, Floris, Feite, Jan-Simon, Harm, Gert-Jan, Anne, Durk-Yde, Marco, Robert, Skelte, Jacob-Klaas, Donny.
 
Twadde: Marten, Syb, Frank, Jos, Pieter, Willem, Stefan, Henk, Harm-Auke, Gerrit H., Auke, Gerrit T., Dennis, Tseard.
 
Blesseerd: Hendrik, Tjipke-Klaas, Samme, Jeroen, Chris.