SDS-klean fan Sinterklaas

Weppers snein 23-11
23 november 2014
Weppers tiisdei 25-11
24 november 2014

SDS-klean te keap op 29 novimber yn de kantine
Sinterklaas is yn it lân en dat bestjut dat je dwaande moatte mei it meitsjen fan in ferlanglistje. Miskien is it tûk om efkes yn
de SDS-wepsjop te sjen. Binne jim fan doel SDS klean te keapen, skilje dan efkes nei Douwe Dirk Reitsma(332500), want hy hat wat SDS klean op foarrie. Hjir kin dan efentueel ek past wurde.

Kommende sneon 29 novimber sille dizze klean te keap wêze yn de kantine fan 9.30-11.30.


En fansels de nije SDS-sjaal!