SDS-hokjes

Gesellich yn Dokkum?
19 november 2003
Beste spilers SDS League
20 november 2003

It die bliken dat der leden fan SDS binne dy ’t net witte wêr de wedstriidhokjes binne fan SDS. De hokjes wêr at je yn lêse kinne wat it programma is foar kommende sneon. No kinne je it fansels ek gewoan op ynternet lêse, mar foar degenen dy ’t der wolris efkes út wolle kinne jimme hjir sjen wêr at se stean.

SDS-hokje yn Wommels nêst Van der Velde.


SDS-hokje yn Easterein by Klaas Visser foar hûs.