Beste spilers SDS League

SDS-hokjes
20 november 2003
SDS Fanshop
20 november 2003

Wa binne no de fuotballers dy ’t je wol yn je team hawwe moasten om boppe-yn de SDS League te stean? Hjirûnder kinne jimme it sjen.