Evenementen in december 2022

SDS F3
19 februari 2016
SDS F1
19 februari 2016

 

SDS F2 2015-2016:

Seleksje SDS F2 foarjier 2015-2016:

Sibrand  Stremler
Auck  Dijkstra
Jesse Hoitema
Johan  Gaastra
Philip Eupper
Bram Veenje
Wybrando Terpstra
Jort Hiemstra
Achmed Moalin

Trainers:
Hans van der Schaar
Jolanda Gaastra
Leonie Eupper

Lieders:
Jolanda Gaastra en Leonie Eupper

Trainingstiden  SDS F2:
Moandei: 16.30 -17.30
woansdei 17.45 -18.45

Kompetysje-yndieling foarjier 2015-2016:

IJVC F3
Lemmer F2
SC Bolsward F7
SDS F2
TOP’63 F1
Walde De F2G