SDS EK-League: Lolke Hofstra rint wer ris út.

Kompetysje-yndieling Futsal
22 juni 2004
Foarhinne SDS 1 seal
22 juni 2004

Lolke Hofstra liket syn 1e plak net mear ôf stean te wollen. Juster rûn hy wer 5 punten út op de nije nûmer 2 Chris Postma. Lolke hat allinne ien lyts foutsje makke yn syn foarspelling wat him wolris djoer te stean komme kin. Hy hat Spanje namelijk yn ‘e finale stean.

Willem Wijnia sakket eltse dei in plakje en mei noch sa ’n 9 dagen te gean sil hy wol 15e wurde. Sibe de Seefûgel giet alsmar hurder omheech. Hy giet no fan 28 nei 21. Sa kin hy noch in hiel ein komme. Syn ienige konkurrint fan it Skrok, Ids de Boer, docht it allinne noch better mei syn dielt 3e plak. Jan Simon Jelsma stiet stiif lêst. De froulju fan Koudenburg littte him wat yn ‘e kjeld stean.


Stand Vorige stand Deelnemer Woonplaats Totaal (pnt)
(22 juni) (21 juni)      
1 1 Lolke Hofstra Wommels 185
2 3 Chris Postma Wommels 170
3 2 Akke Jansen Dordrecht 165
4 4 Gerrit Sijtsma Wommels 165
5 6 Ids de Boer Skrok 165
6 5 Willem Wijnia Wommels 155
7 7 Hendrik Eringa Spannum 155
8 8 Ron Jansen Dordrecht 155
9 9 Jan van Asselt Easterein 155
10 10 Sybren Wesselius Wommels 155
11 11 Namkje Koudenburg Goaiïngea 155
12 15 Pieter Kamstra Hinnaerd 155
13 16 Enne Bruinsma Easterein 155
14 18 Bundy Bunzings Wommels 155
15 19 Bert Geuchies Groningen 155
16 13 Johan Delfsma Wommels 145
17 14 Mannon van der Meer Wommels 145
18 20 Robert Hoekstra Easterein 145
19 24 Bas van der Wey Easterein 145
20 25 Johan de Graaf Wommels 145
21 28 Sibe de Seefûgel Skrok 145
22 23 Mark Postma Wommels 135
23 26 Meinte Wesselius Wommels 135
24 27 Hendrik de Jong Easterein 135
25 29 Gerard van Asselt Easterein 135
26 30 Anne Stenekes Wommels 135
27 31 Rienk Wiersma Itens 135
28 32 Trienus de Jong Lollum 135
29 33 Minne Bonnema Easterein 135
30 34 Richt Folkerts Wommels 135
31 35 Peter Sybesma Easterein 135
32 36 Popko Wijnia Wommels 135
33 37 Flieber op Völler Die Heimat 135
34 38 Douwe Reitsma Easterein 135
35 12 Durk Okkema Easterein 130
36 17 Annemarie Wijnia Wommels 130
37 21 Jeroen Brouwer Wommels 130
38 39 Elbrich Jorritsma Wommels 125
39 41 R. van Dijk Rien 125
40 42 Klaas Malda Wommels 125
41 44 Minne Joustra Wommels 125
42 22 Wybren Jorritsma Ljouwert 120
43 46 G. Koudenburg Goaiïngea 120
44 40 Henk Postma Wommels 115
45 43 Sytze Jorritsma Wommels 115
46 45 Rinse Joustra Easterein 115
47 47 Hendrik Engbrenghof Wommels 115
48 48 Hammie Westra Wommels 115
49 50 Sjoukje Koudenburg Goaiïngea 115
50 49 Auke de Jager Easterein 105
51 51 Sjoerd Feenstra Boalsert 105
52 53 Margje Koudenburg Goaiïngea 100
53 52 Jan Simon Jelsma Easterein 90