Evenementen in november 2022

SDS-League: 3 wykpriiswinners, mar ‘Hup SDS’ noch boppe-oan!
4 oktober 2022
Weppers tongersdei 6-10-2022
6 oktober 2022

It is hjoed bistedei en no ’t SDS dit jier 75 jier bestiet like it ús dat wy dochs wolris mei in spesjaal SDS-bistedeiteam komme moasten.
Dit is it wurden ynklusyf begelieding.


Pupil fan de wike: Ynze-Fedde van der Valk.

Mochten jim noch lju misse mail it dan nei info@vv-sds.nl

 

Wytze Vink

Ruurd Visser                Feite de Haan         Pieter Lieuwe van der Valk
Ate Schaap
Arjen Posthumus           Leon de Wit              Klaas Visser

Jelmer Posthumus      Kevin den Haan          Agnes Posthumus

Koach: Rein van der Woude
Lieders: Klaas de Haan en Joad Schram
Striker: Dooitze Nauta
Flagger: Appie Posthumus
Fjild: Oetze Paauw