SDS 5 jout gjin kommentaar!!!

Opstellingen SDS 1 en 2 en blessures.
21 november 2003
SDS 5e in sportiviteitsklassement
22 november 2003

SDS 5 draait in prima seizoen oant no ta. De twadde bekerronde sit noch yn it fet en de kompetysje giet at it slydjaget. It earste plak is dêrfan it rissultaat. Dochs wurde dizze sportive prestaasjes net op de juste wearde skatten.

De berjochtjouwing yn de Treffer en op de thússide oer SDS 5 giet oer de neisit , oer de gehakballen, oer it lege tempo en oare râneferskynsels.

De hast foltallige ploech hat dêrom no al besletten gjin kommmintaar te jaan nei ôfrin fan de wedstriid SDS 5 – Suwald 2.

Allinne foar Babbel is in útsûndering makke.