Opstellingen SDS 1 en 2 en blessures.

SDS Fanshop
20 november 2003
SDS 5 jout gjin kommentaar!!!
21 november 2003

Hjir de seleksjes foar SDS 1 en 2 foar kommende sneon.

Earste: Broer-Wiebe, Wichard, Floris, Feite, Jan-Simon, Anne, Gert-Jan, Harm, Robert, Durk-Yde, Marco, Jacob-Klaas, Tjipke-Klaas.
 
Twadde: Marten, Syb, Auke, Frank, Tseard, Pieter, Stefan, Dennis, Willem, Henk, Gerrit H., Harm-Auke, Donny, Skelte.
 
Blesseerd: Hendrik, Samme, Chris, Jeroen, Gerrit T.