Evenementen in november 2022

Wepperkes -freed-
26 januari 2007
Wepperkes -sneon-
27 januari 2007

De Skoalleseize berjochtet…
Fanne moarn binne de fjilden besjoen en der is fêststeld dat it yn Easterein troch gean kin. Mocht it waar omslaan (Pyt foarspelt it net, mar dat seit neat) dan wurdt der noch in kear nei sjoen.

C1 ôflast
Undanks it goeie berjocht hjirboppe giet de wedstryd fan C1 tsjin Geel Wit C1 net troch.

Programma sneon 27 jannewaris
Der is hjoed in jeugdich thúsprogramma. Wij binne fansels benijd at it troch giet. Wurdt er wat ôflast graach trochjaan op
dit adres of dit tillefoannummer (332364)

útslach
14:30 SDS A1 – Makkum A1  1-6
12:15 SDS B1 – Makkum B1  1-0
10:30 SDS C1 – Geel Wit C1 ôflast
12:30 HZVV 2 – SDS 2 ôflast
14:30 QVC 2 – SDS 3  

Jûns om 19.00 oere
Der is sneontejûn sealbaljen foar senioren en A spilers. Altyd leuk om mei te dwaan mar ek om efkes te sjen.
Spilers fan SDS 2 dy ’t dochs noch meidwaan wolle, moatte dit efkes trochjaan oan Gert-Jan Hiemstra(till:331014). 

SDS 1
Geane op “trainingskamp” nei Utert. Snei
n wierskynlik op ekskurzje nei Amsterdam.
Foar wa ’t se útswaaie wol:
Sy geane mei de trein fan 13.43 trein fanút Ljouwert rjochting Utert(perron 3). De bus fanút Wommels giet om ûngefear 13.00.

Letter mear!