Evenementen in december 2022

Weppers freed 27-1
26 januari 2012
Weppers snein 29-1
28 januari 2012

SDS 1 – BCV 1
Dizze kompetysjewedstryd wurdt spile om 14.30.
It fjild is om 11.00 keurd en goed genôch fûn om der fannemiddei op te fuotbaljen.

Oefen: SDS 3 – Zwaagwesteinde giet net troch
SDS 3 soe om 14.30 op it B-fjild oefenje tsjin Zwaagwesteinde. De folgende mannen waarden om 13.45 ferwachte: Thor, Eddy, Remco, Geert, Sjoerd R., Bote, Sytse H. Stefan, Willem, Ralph, Hendrik E., Hendrik de J., Redmer, Johan P. en Jan.
It B-fjild is spitich genôch net goed genôch om der op te fuotbaljen. De wedstryd is ôflast.

SDS-sealtoernoai
Om 19.00 is der wer it jierlijkse sealtoernoai yn de sporthal. De folgende minsken dogge yn elts gefal mei:
Sytse Hibma, Geert Dijkstra, Bote Strikwerda, Jan-Friso Bruinsma, Arjan Posthumus, Thor Ruiter, Rémon Rameau, Pieter Veenje, Wietse Fopma, Sytze Kooistra, Bauke Dijkstra, Sjoerd Rispens, Jan-Simon Jelsma, Kristiaan Gaastra, Jacob von Wieren, Elger Turksma, Sjoerd de Vries, Arjen Los, Hendrik Engbrenghof, Rick Hendriks, Ayanle Barkat, Robert Sybesma, Pytrik Hiemstra, Jelle de Jong en Willem.
Mochten der fannemiddei noch fuotballers wêze dy ’t jûn graach meidwaan wolle dan moatte sy harren efkes melde by Willem. As der fannemiddei fuotbaljen is dan is hy by it fuotbaljen, oan it fuotbaljen of yn de kantine. As it net trochgiet dan leit hy noch op bêd…….
Mail dan mar efkes nei
info@vv-sds.nl of belje him wekker….

Harsens derby(670)
Ho! Dêr giet “Henk Bootsma” syn laptop: