Programma SDS-sealtoernoai

Liftdream
28 december 2007
Wepperkes -snein-
29 december 2007

Jûn is der wer it jierlikse SDS-sealtoernoai foar alle senioaren en de A-junioaren. It begjint om 19.00.

Fannemiddei binne der troch middel fan “lotting” de folgende teams gearstald:

Team 1 Team 4
Harm Stremler Jildert Hylkema
Gerrit Flisijn Redmer Strikwerda
André Bons Ids Boersma
Feiko Broersma Pytrik Hiemstra
Bauke-Jan Plantinga Sytze Kooistra
Arjen Los Jort Strikwerda
Team 2 Team 5
Tjipke Okkema Tsjeard Halbersma
Ralph Wariman Willem Wijnia
Gearard Posthumus Durk Okkema
Jelte Pieter Dijkstra Harm-Auke Dijkstra
Johan Postma Peter Stuiver
Jacob van Wieren Tim Houtsma
Team 3 Team 6
Jelmer Posthumus Hendrik de Jong
Pieter Kamstra Arjen Posthumus
Sybren Wesselius Tjeerd Dijkstra
Ids de Boer Ewout de Boer
Remco Piek Harm-Jan Kamstra
Freek Tichelman Eeltsje Postma
Útslach
19.00 1-2   
19.13 3-4  
19.26 5-6  
19.39 1-3  
19.52 2-5  
20.05 4-6  
20.18 1-4  
20.31 3-5  
20.44 2-6  
20.57 1-5  
21.10 2-4  
21.23 3-6  
21.36 4-5  
21.49 1-6  
22.02 2-3