Pier Faber 40 jier troud

De echte nummer 14
30 november 2003
Nije trainer (6)
2 december 2003

Sneon 29 novimber wiene Pier en Klaske Faber 40 jier troud. Dat moast fansels wol fierd wurde Op sneontemiddei. Mar earst moast Pier noch efkes yn “it hokje”om in protte minsken wolkom te hjitten yn de derby tsjin Bolswardia. It heuglike feit koe net ien ûntkomme, want it boerd wie grut genoch.

De foto fan it doe noch jonge stel joech Klaas Overal de gelegenheid om tsjin Pier te sizzen: do wiest froeger wol in krease jonge.