Nije trainer (6)

Pier Faber 40 jier troud
1 december 2003
SDS League: De Ideale Elf
2 december 2003

It wykein hearden wy wer in nije namme. Trainer Richard Elsinga, fan grutte konkurrint Be Quick Dokkum, sjocht wol heil yn de talinten fan SDS en liket him krekt wat om dêr mei te wurkjen. Wy sette him derby.

Dat Cees Jansen miskien dochs noch in jier trochgiet by SDS liket ûnwarskynlik. Neffens betroubare bronnen hat hy op gesprek west by Ouwe Syl en ek Trynwâldster Boys liket belangstelling te hawwen.

Hjirûnder it hiele listje:
* Richard Elsinga (no Be Quick Dokkum)
* Fritz Korbach
* Riemer Kooistra (no Broekster Boys)
* Klaas Dijkstra (no CSL)
* Klaas Westra (no Harkemase Boys 2)
* Sjoerd Jan Eppinga (no Harkemase Boys 1)
* Lykle Bleekveld ( no Ouwe Syl)
* Jan Ydema (no LSC)
* Wichard Deinum (no spiler SDS 1)
* Roel Hogeveen (no Balk)
* Johnny Nota (no Zeerobben)
* Marco Hoekstra (no SDS 2)
* André Semponius (no Nijlân)
* Frans Nijholt (no SC Joure 2)
* Gerlof Kootstra (no Opeinde)
* Eric Schuitemaker (no Creil)
* Johan Neeskens (no NEC)

Wa moat it fan jim wurde? Der binne fêst noch mear gegadigden. Mail it ús!