PC-Weppers

29 earsten foar SDS-ers
28 juli 2014
Weppers freed 1-8
31 juli 2014

Gjin mail?
No ’t de webside it wykein yn de hobbel west hat, docht ek bliken dat de eameladressen dy ’t eindigje op @vv-sds.nl net goed wurkje. Wy hoopje dat ús provider dit gau oplosse kin. Sa lang kinne jim it beste efkes maile nei
sds-nijs@home.nl.

C2 siket trainer en lieder
De Tc heeft de voorlopige indelingen klaar, de meeste ploegjes hebben ook een trainer, maar nog niet alles is rond.
Zo zoek ik voor de C2 nog een trainer en een leider.
De leider zal uit de ouders naar voren moeten komen, als je ambities hebt om trainer te worden, meld je dan aan bij ondergetekende.
Laat dit leuke ploegje “niet stikken” en meld je aan bij ;
Boudewijn Kramer, coördinator C’s
boudewijn64@hotmail.com of 0628184321.

Tarieding SDS 1 2014-2015
SDS 1 begjin kommende moandei mei de earste training foar it nije seizoen. Sjoch hjir foar it folledige tariedingsprogramma.

Bekeryndieling VR1
Wij fûnen de bekeryndieling fan VR1 ek noch op ynternet. SDS Vr1
Oosterlittens Vr1
Mulier Vr1
Makkum Vr1

Glorious Hearts
Friso Albada tipte ús oer dit bijsûndere initsjatyf. Sjoch
hjir.

Freed
Ek freed is der wer in Efkes Balje edysje.

WK
Jûn is der gjin WK, dus dat betsjut dat eltsenien him alfêst tariede kin op de WK-finale. De WK-finale is kommende moandei om 19.30 op de Terp. Allegear efkes 2 euro meinimme!

Alderaardichst
Ashley Cole fielt him noch net hielendal thús by AS Roma:
fashion2

Harsens derby(1310)
SDS 2 hat noch gjin trainer foar it nie seizoen, mar wol al in nije manier om te juichen as sy in kear skore. Fansels makket it net út wa ’t skoort……