Weppers freed 1-8

PC-Weppers
29 juli 2014
SDS 1 sil tiisdei los!
2 augustus 2014

Efkes Balje
Boufak, simmerfakansje, it makket allegear neat út. De Efkes Ballers geane gewoan troch. Ek hjoed wer.

C1
Wij hawwe fan de lieders fan C1 al troch krigen wannear de training begjint. Ek de bekertsjinstanners binne bekend. Sjoch
hjir foar de seleksje fan C1, de trainingstiden en de bekertsjinstanners.

Fan Pieter oan C1
Hoi C1
Jim trainingsdagen en -tiden binne bekent en dat is op moandei en woansdei fan 19:00 oere tot 20:00 oere. Wy begjinne moandei 18 augustus. Jim trainster is Akke-Rixt Zijsling. Ik (Pieter de Boer) sil hjir ek safolle mogelijk by oanwezich wêze. Sneons bij de wedstrijden binne wij ek jim leiders !
Groeten Pieter en Akke-Rixt

Bekerwedstriden
Ek de bekerwedstriden fan de measte jeugdteams binne no bekend. Sjoch bij de ferskillende alvetallen.

A-seleksje
Tiisde begjint de A-seleksje wer te trainen. De útnoege spilers witte sels wol hoe let ensafuorthinne.

WK
De finale fan it Wommelser Kampioenskip is moandei om 19.30. Dizze saneamde WK-finale is kommende moandei fansels op de Terp. Allegear efkes 2 euro meinimme!

Alderaardichst
fashion2
Sa hoef je ek net elts jier in nij sjurt fan je favorite klup te keapjen as sy wer ris in nije spits helje…….

Harsens derby(1311)
Siem de Jong hat skoort foar Newcastle United. De keeper fan Sydney FC makke it him net al te dreech…….