Opstellingen SDS en WPB

Opmerklike wepperkes
22 oktober 2004
Reaksje út Snits
23 oktober 2004

Hjir de opstellingen fan SDS 1 en Waterpoort Boys 1 foar moarn:

Opstelling SDS 1:

                       Marten Faber

Wichard Deinum    Floris Hiemstra          Kees Adema
                       Jacob Klaas Haitsma

Harm Stremler    Gert Jan Hiemstra        Tsjipke Okkema

Robert Sybesma     Hendrik de Jong      Dirk-Yde Sjaarda

Wissels:
Feite de Haan
Henk Postma
Arnold Hoekstra

Opstelling Waterpoort Boys:

                      Robert de Jong
 
A. Adding   Jan Vlap   J. Vermaning      Salco Rokic
 
         Bennie Hoekstra            Johan Pasveer
         
  A. Booij             Jorn Hoekstra            F. Keizer
 
  
                          Thijs Zijda
 
Wissels: 
Richard de Jong? (troch syn ankel gien mei sealfuotbaljen)
Hannes Vermaning
Tinus Vermaning
 
Inkelde dingen falle op by de opstelling fan WPB:
-In ferdedigend WPB (6-3-1 form.)
-WPB hat in hiele sterke bank.
-Wêr binne Nutte de Leeuw en Touissant Koopmans?
-Is J. Vermaning famylje fan Hannes en Tinus?

It belooft moarn yn elts gefal in spannende pot, dus kom allegear nei Easterein. De wedstriid begjint om 14.30 oere. Yn it “foarprogramma” spilet SDS 2 thús tsjin Drachtster Boys 3 foar de kompetysje(Reserve 1e Klasse A).