Opstellingen SDS 2,3,4 en 5.

Nijlân docht syn húswurk
8 oktober 2004
Lieder Anne Brouwer bedrige!
8 oktober 2004

It is eltse tongersdei in hiel gebealich om alle nammen op papier te krijen mar it slagget dochs eltse kear wer. Dit kear de teams fan SDS 2,3,4 en 5. Jûn kinne jimme hjir de opstellingen fine fan sawol SDS 1 as Nijlân 1!

Twadde: Remco, Jan-Simon, Henk, Mark, Tseard, Anne, Gerrit, Auke, Stefan, Syb, Arnold, Ruurd, Dennis, Jos.
 
Tredde: Ronny, Jeroen, Sjoerd, Gerlof, Harm-Auke, Lieuwe, Frank, Jappie, Anco, Wouter, Gerrit, Jentje, Jan, Pieter.
 
Fjirde: Jaap, Jelle, Eddie, Ids, Bertus, Ype, Tjeerd, Sipke, Aant, Roel, Folkert-Rients, Robert, Ype.
 
Fiifde: Pieter, Geert, Rudy, Jeroen, Piet, Rinse, Johannes, Gerlof-Jan, Bassie, Bas, Gearard, Willem, Jacob-Sjirk.
 
Bealichje: Willem(konten woskje), Stoffel(yn Dútslân om wylde swinen om te lizzen), Pieter-Lieuwe(yn ‘e maïs).
 
Wy hawwe ek wer in nij SDS-lid: Paulus Dykstra. It is ús noch net bekend yn welk team hy útkomme sil.