Lieder Anne Brouwer bedrige!

Opstellingen SDS 2,3,4 en 5.
8 oktober 2004
Opstellingen Nijlân 1 – SDS 1
8 oktober 2004

Yn dizze tiid skrik je nergens mear fan. As je in hege posysje beklaaie dan kin je eins net mear sûnder Schaaf oer strjitte. Sels yn Wommels is dit al it gefal. De lieder fan SDS 1, Anne Brouwer, wurdt de hiele wike al op in slinkse manier bedrige. Fan de dieder is bekent dat sy heechstwierskynlik út Nijlân komt en konneksjes hat mei de famylje Brouwer. Dizze “stalker” giet hiel slim te wurk. Anne Brouwer kriget gjin “haat-mails”(dy soe der dochs net lêze) mar “haat-post”. Hjirûnder kinne jimme sjen wat hy dizze wike allegear thús krigen hat mei de post.


Sa te sjen net!


Soe ien pleister genôch wêze?Fan je famylje moat je it mar hawwe.