Evenementen in december 2022

Beste Ates Feikes de Boeres
7 oktober 2004
Opstellingen SDS 2,3,4 en 5.
8 oktober 2004

Hjir wer in berjocht út it Nijlanner kamp:

Om toch foaral net foar ferrassingen komme te stean, is Nylan freselyk besich mei syn tsjinstander fan kommende sneon. Dit puur ut angst, want it respect sit djip, helemaal nei de ferpletterende sege op Broekster boys. Der is oer belle en we ha maatregelen nommen. Alderearst ha we de heak ut de krúsing helle. De heaken hingje no yn’e boppehoeken fan it fangnet. It sil mij benije wer die grienteboer de ballen no hinne sjit.

De goals binne ek ferfongen. D’r stean no fuotseal-goaltsjes. Ik hear jim tinken wat us besiled.. It gjit om Stremler. Wij ha fernommen dat net in penalty doart te nimmen yn e seal, bang dat d’r misse sil. Wij witte der wol rie mei en sparje kosten noch moeite om een punt oer te halden oan it treffen en ha fuort de goals ut De Mande sleept.

De pers wie ek te sprekken oer it spul fan SDS. Derbei wiene een oantal spilers opfallend oanwesich yn harren skriuwen. Yn gearwurking mei Prive, auwdeling Wymbrits en de Nijlander Glossy ha we disse stikken besjoen en een oantal mooglike conclusies trokken, die op wierheid testen wurde op it stuit.
Jo ha misskien lesen de fergelyking fan een bepaalde spiler mei een oare bepaalde spyler. De spiler yn kwestie sille wij net ut de doeken dwaan, dit om een rjochtsaak te foarkommen. Der binne al wat ferbale drygementen utere, dat wij steane wat dat betreft op skerp. Mar Prive, Glossy en iksels binne oan it brainstoarmjen west oer dizze fergelyking. Suurbier, wer stie dizze man foaral bekent om. Hearde hij net thus yn it rijtsje Best, Gascoine, Adams, Maradonna? Ik foen de spyler yn kwestie opfallend drok en ludruchtig yn ‘e winkel en it stonk bij de griente sels nei Jenever… Wij ha ek fernommen dat dizze man it ferdacht drok op it wurk hat de leste tiid…Froeger skreaun hy altiten in stikje foar de SDS-side, wer is dat stikje no?.. Op wat foar soarte beurs stjit dizze man?.. Moandeitejoen ha we him lokalisearje kinnen, mar net op it Wommelser fuotbalfjild… Prive en Glossy binne op undersyk, mar wij stjoere tink ik freedtejoen mar een lekker wiif mei een dikke beurs nei Jim Bar en sille dizze persoan mei iepen eagen yn ‘e foeke lokke..
Oant sa fier Uncle-x-als-zo-danig…

Ate’s Feike’s

P.s. We ha us doelstelling wat oanpast. We moatte it under de viif halde fan us trainer..