Opstellingen SDS 1 en 2 hjoed

Nijlân út Easterein??
20 februari 2004
SDS1 en SDS 2 winne beide
21 februari 2004

Earste: Skelte, Wichard, Feite, Jacob-Klaas, Tseard, Gert-Jan, Floris, Jan-Simon, Hendrik, Tjipke-Klaas, Marco, Broer-Wiebe, Durk-Yde, Harm.
 
Twadde: Harm-Auke, Marten, Auke, Gerrit, Stefan, Syb, Henk, Frank, Anne, Jan, Gerrit, Willem, Jos.
 
Feest: Donny, Pieter.
Blesseert: Jeroen, Dennis, Robert
Teeuwen: Okkema, Sjaarda, Haitsma.