SDS1 en SDS 2 winne beide

Opstellingen SDS 1 en 2 hjoed
21 februari 2004
Doelpuntenmakkers 2003/2004
22 februari 2004

Anjum 1 – SDS 1     1-5

Doelpunten: Marco Ottens (2), Floris Hiemstra, Hendrik de Jong en Durk Yde Sjaarda.

Bysûnderheden: Harm Stremler mist strafskop

SDS 2 – Olde Veste 2    3-2

Doelpunten: Henk Postma (2) en Anne Stenekes

Bysûnderheden: Henk Postma fersulvert strafskop

Tzummarum 2 – SDS 4     6-2

Doelpunten: Bertus Bootsma en Bas de Haan

SDS 3, SDS 5, A, B en C junioren waarden ôflast.