Evenementen in december 2022

De nije SDS-side!!
20 februari 2004
Opstellingen SDS 1 en 2 hjoed
21 februari 2004

Wy krigen wer in opmerklik nijtsje út it Friesch Dagblad. Yn it wedstriidferslach fan Nijlân-Trynwâldster Boys stie it folgende:

Bron: Friesch Dagblad

It liket my dúdlik dat de journalist fan dit deiblêd mear sjoen hat by de wedstriid dy nêst Nijlân-Trynwâldster Boys spile waard. Hjir spile namelik SDS 2 tsjin Nijlân 2.