Evenementen in december 2022

Wepperkes -woansdeitemiddei-
5 mei 2004
SDS 1 is Kampioen!!
5 mei 2004

Eltsenien is fansels benijd nei de opstelling fan SDS 1 fannejûn. Helaas koe Kees Jansen ús noch gjin útslútsel jaan. Hoe as it mei de skorsing fan Gert Jan komt wit net ien by SDS. Sy witte it fêst wol by Be Quick Dokkum en oars wit Minne Modderman it wol.

SDS 1 hat moandeitejûn noch efkes traint. Eltsenien blike fit te wêzen foar jûn. Op skerp hoech je net ien te setten foar sa ’n wedstriid.

Seleksje SDS 1:
Broer-Wiebe, Wichard, Floris, Jacob-Klaas, Tsjeard, Tjipke-Klaas, Durk-Yde, Harm, Marco, Robert,  Hendrik, Anne, Jan-Simon, Feite, Marten, Gert-Jan.

Mooglik skorst: Gert-Jan.