Op nei it gemeentehûs!

Weppers moandei 19-5
18 mei 2014
Weppers tiisdei 20-5
19 mei 2014

Beste sportfreonen!

Yn de ferskate kranten steane al hiel wat ferhalen oer it jild fan de gemeente Littenseradiel en ús keunstfjilden.

Neffes deselde kranten hoefe wy net mear te rekenjen op jild……….,
want it is der net!

Wy ha dit echter noch net heard fan de gemeente en joue fansels net sa snel op.

Jûn is miskien wol ús lêste kâns om de Skoalleseize te stypjen bij harren ynset foar ús!

Wij wolle jimme dus nochris oproppe om jim sjen en hearre te litten yn it gemeentehûs. Mei ús allen moatte wy de rie en B&W dudlik meitsje dat in keunstfjild needsakelijk is en dat kinne we net as bestjoer allinich!!!

DUS KOM OM HEALWEI ACHTEN OP IT GEMEENTEHÛS!!!!!!

It bestjoer