Okkema’s hawwe measte kransen

Wepperkes
20 juli 2004
Wepperkes
21 juli 2004

De famylje Okkema yn Easterein stjoert ús in foto mei 9 kransen oan de muorre.  Sy skriuwe dat dit mooglik makke is troch Joutsen, Klaas en Tjipke Klaas. In prima koprinner tochten wy sa. Wy binne benijd at de Haitsma’s en de Strikwerda’s (of oaren) der no ek noch wat oan dwaan sille.