Oefenskema+seleksje SDS 2

Weppers tiisdei 7-7
7 juli 2015
Weppers tongersdei 9-7
9 juli 2015

De foarlopige definitive B-seleksje fan SDS sjocht der foarearst sa út:

Allert Turksma
Bote Strikwerda
Feite Haan
Gerrit Flisijn
Hendrik Engbrenghof
Jentsje Jorritsma
Jesse van der Weide
Jurjen Eringa
Pieter Kamstra
Pieter Wesselius
Ralph Wariman
Sjoerd Rispens
Stephan Kok
Tjeerd de Vries
Willem Wijnia

De nije trainer Boudewijn Kramer hat it folgende oefenskema gearstald. Ek hy kiest foar it tradisjoneel begjinnen fan de earste training op de tongersdeis nei de Freule:

06-08           1e training.
08-08            training
11-08            training
13-08            training
15-08            training
18-08            oefenwedstrijd tegen WWS
20-08            training
22-08            beker
25-08            beker
27-08            training
29-08            beker
01-09            training
03-09            training
05-09            start competitie.

Jeroen Brouwer is ek dit seizoen wer lieder fan SDS 2. Klaas de Haan is flagger en frou Kooistra docht de wosk.