Oefenskema+seleksje SDS 1

Wykeinweppers 28-6
27 juni 2015
Weppers woansdei 1-7
1 juli 2015

De foarlopige definitive A-seleksje fan SDS sjocht der foarearst sa út:

Harm Stremler
Sjoerd van Beem
Hendrik de Jong
Durk Yde Sjaarda
Jacob Klaas Haitsma
Tsjipke Klaas Okkema
Skelte Anema
Jaap Toering
Erik Haitsma
Jelmer Posthumus
Bauke Dijkstra
Feiko Broersma
Ewout de Boer
Elger Turksma
Jort Strikwerda
Grietzen Broersma
Sjoerd de Vries
Ruurd Visser
Teun Heeres
Pieter de Vries
Jurjen Los
Wiebe Heeres


Trainer Frans Munsterman hat it folgende oefenskema gearstald. Tradisjoneel is de earste training de tongersdeis nei de Freule:

Datum

Dag

1e elftal

3 aug

Maandag

 

4

Dinsdag

 

5

Woensdag

De Freule 

6

Donderdag

Training

7

Vrijdag

 

8

Zaterdag

Training 10.30 uur

9

Zondag

 

10

Maandag

Training

11

Dinsdag

Oefenwedstrijd:
Beetgum – SDS

12

Woensdag

 

13

Donderdag

Training

14

Vrijdag

 

15

Zaterdag

Oefenwedstrijd:
Hardegarijp – SDS 17.00 uur

16

Zondag

 

17

Maandag

Training

18

Dinsdag

Oefenwedstrijd: Nijland – SDS

19

Woensdag

 

20

Donderdag

Training

21

Vrijdag

 

22

Zaterdag

Beker

23

Zondag

 

24

Maandag

Training

25

Dinsdag

Beker

26

Woensdag

 

27

Donderdag

Training

28

Vrijdag

 

29

Zaterdag

Beker

30

Zondag

 

31

Maandag

 

1 sept

Dinsdag

Training

2

Woensdag

 

3

Donderdag

Training

4

Vrijdag

 

5

Zaterdag

Competitie

6

Zondag

 


Anne Brouwer is lieder fan SDS 1 en Dooitze Nauta is de striker.
Der wurdt noch in flagger socht.