Oefenprogramma SDS 2

De trainer fan SDS 2, Boudewijn Kramer, en lieder Jeroen Brouwer binne fan doel om nei de winterstop in bult punten te pakken mei SDS 2. Om dit doel te berikken hawwe sy in hiel oefen- en trainingsskema makke. It sjocht der sa út:

16 jannewaris: Traine
18 jannewaris: Traine
20 jannewaris: Bolsward 2 – SDS 2 om 14.30 oere(oefenwedstryd)
23 jannewaris: Traine
25 jannewaris: Traine
27 jannewaris: SDS 2 – NOK 2 om 12.00 oere(oefenwedstryd)
30 jannewaris: Traine
1 febrewaris: Traine
3 febrewaris: SDS 2 – Heeg 2 om 17.00 oere (oefenwedstryd)
6 febrewaris: Traine
8 febrewaris: Traine
10 febrewaris: Wykels-Hallum 2 – SDS 2 (kompetysje)
13 febrewaris: Traine
15 febrewaris: Traine
17 febrewaris: SDS 2 – Minnertsga 2 (kompetysje)