Nije stân SDS League!

CCCC wint no wol fan SDS
26 februari 2004
Nije wepperkes
26 februari 2004

Troch omstânnichheden efkes letter as oars is hjir dan eindliks de earste stân fan de nije SDS League.

Dhr. Pieter Kamstra út Hinnaerd (hat hy dochs wat opstutsen fan de kwis) nimt lyk de lieding. In oare dielnimmer oan de kwis (WD) stiet lyk wer 2e no at hy syn frou der wer wat mear by belûkt.

Dat it spannend wurdt yn de ûnderste regionen liket my dúdlik. Sjoch foar de aardichhyt ris hoefolle der wol net ûnderoan stean. Gjin ûnbekenden sa at jimme sjen kinne.

Groetnis, Willem.

Hjir kinne jimme de nije stân fine:
wike 1