Nij trainingsfjild

SDS EK-League: 3 koprinners
15 juni 2004
Lêste training Dútslân.
15 juni 2004

By SDS hat men it al jieren oer in nij trainingsfjild. Oan it einde fan it ôfrûne seizoen wie it dan eins sa fier. It trainingsfjild efter de sporthal gie oer de kop. Sa seach it der nei in wike wurkjen út. It like al in stik grutter as dat it wie.

Mei gers derop liket it fêst hiel oars.

Mar goed dat Okkema kranen hat en it net mei in skeppe hoecht te dwaan.

Der kin yn de takomst wolris in bal op de tennisbaan bedarje.

Hooplik kin de goal noch wat fersjouwt wurde.

Sa seach it der út doe der ek al gjin gers op stie.

Hawwe jimme noch recente foto’s fan it nije trainingsfjild, mail se dan efkes nei
info@vv-sds.nl