Evenementen in november 2022

Krystwepperkes
25 december 2007
SDS League: Snel,Save en Simpel pakt wykpriis!
27 december 2007

SDS 4e!
SDS is juster as 4e(of 3e) eindige op it krysttoernoai yn Frentsjer. Yn de heale finale gie SDS wat knullich ûnderút tsjin Herberg De Bogt. SDS wie better en krige de measte kansen. De Bogt wûn úteinlik dochs troch in kounterke 2 minuten foar tiid. Meskenbouw wûn it toernoai.
De SDS’ers Tsjalling Sikma, Casper Hoek en Floris Hiemstra wienen mei harren teams al foar de 16e-finales útskeakele.

SDS-sealtoernoai(senioaren en de A’s)
Kommende sneon is der wer it jierlikse SDS-sealtoernoai foar de seniaoren en de A-junioaren. It begjint om 19..00.
Foar it sealtoernoai wurdt der op rekkene dat yn elts gefal fan SDS 1, 2, 3 en de A-junioaren eltsenien komt. Jou je noch wol efkes op by Durk of Willem.

Út Liverpool!
Hoi,
Krekt werom ut Liverpool. 4 dagen yn de sted fan musyk en fuotbal. Dizze kear net mei freon Peter van Beelen mar mei frou en soan. In aparte ervaring. Liverpool wun mei 4 – 1 fan Portsmouth. Makkie. We hiene werkelik prachtiche sitplakken. Krekt foar de 16 meter op rij 7. Koe net better. Atty fun Kuyt geweldig, de kenners Macherano en Torres.
Groetnis en a Merry Christmas,
Freddie

22 %
Dat se bij Ajax hoopje dat van der Vaart dizze winter ferkast nei in oare klup is wol dúdlik. Want mei
dy 22% hawwe se in aardich potsje om de kwaliteit fan de seleksje op te krikken.

Fuotbalje mei Kryst
At se yn Ingelân op alle feestdagen fuotbalje fine wij dat prachtich. Dat komt omdat de Ingelsen yn harren tradysje sokke dagen net nei de meubelsjow geane mar nei it fuotbal. Om Nederlân ek sa fier te krijen dat elkenien entoesjast wurdt, is noch fier fuort. Bij Feyenoord binne se yn alle gefallen
net entoesjast. 

Derksen (6)
Nee, dy Derksen wie net gewoan in manûnderútskopper, hij wie ek in trochsetter en joech sels assisten

(bron: digitaal archyf LC)

Nije lifters
Us Jan en ús Sjoerd geane net mei te liften op 1 jannewaris. It oantal koppels is lykwols al wer op 9 útkommen. Paul Reitsma en Boukje Heeringa sille meidwaan. Fan Paul wie bekind dat hij dit jier foar de priis meigean woe. Neat net hoteltjes opsykje, troch lifte. Hij hie as betingst dat hij mei in frommiske meidwaan woe en alle pogingen ta spyt it slagge him mar net ien sa fier te krijen dy’t al dy hoteltsjes foarbij lifte woe. Uteinlik wie it Boukje, syn eigen freondinne, dy’t oanjoech: “Do kinst allinne mar winne, at ik mei gean, want ik kin net tsjin ferlies.” En sa ûnstie 1ste krystdei yn Jimbar in nij liftduo.

SDS League
Jûn hjir de nijste stân!

SDS Down under

Dirk Yde Sjaarda is ek yn Australie op syk nei it ultime SDS gefoel. En hij fûn it. In úthingboerd wat sa dúdlik wie as wat.

Kryst resept
Der wurde ús sa foar de Krystdagen wer hiel wat goeie resepten foartoavere. Hiel bysûnder allegear. Wybren en Namkje woene ek ris wat oars prebearje. Fanne moarn binne se wer wekker wurden mei wat in raar kryst gefoel. Se seagen noch ien kear nei it resept en fregen harren ôf wat se ferkeard diene hawwe.

HET KERST-RECEPT VOOR EEN ULTIEME KERST!
 
Koop een eend van ongeveer 1,5 à 2 kg, 2 (!) grote flessen Schotse whisky, spekreepjes en een fles olijfolie.  

De eend larderen en de binnenkant inwrijven met peper en zout. 
De oven 10 minuten voorverwarmen op 180 graden. 
Een longdrinkglas voor de helft vullen met whisky.  
De whisky opdrinken tijdens het voorverwarmen van de oven. 

De eend op een vuurvaste schotel leggen en een tweede glas whisky inschenken. 
Het tweede glas whisky opdrinken en de eend in de oven zetten.  
Na 20 minuten de oben op 200 graden zetten en 2 graven vubben met whisky. 
De glaven opdrinken en de schelven van het eerste glay oprapen. 
Nog een halve glav insjenken en opdlinke.  

Na een halve uur de oben opedoen om de eend te sjekke. 
Blandwonde-sjalf in de badkarnel ganaale en op de bovenkant van de linke jand doen. 
Nog twee glaven whiskey insjenke.  
De obe opedoen nadat et eerste glav leeg is en de sjotel vastpakke. 
De blandwondesalf op de binnekant van de regte hand doen. 
Djan de deend oprape. 

Deend nog es oprapa en met handdoek de bwandwondesjalf van deend vegen. 
De hande ontvette met visky en de dube zalv veer oprape.  
Ut kapotte glazz opvege en deend terug in de hove doen.  
De heend oprape en dove eers opedoen. 
De tweede fjes biski opedoen en ovejeindzette. 

Opstjaan van de floer en et vet spek ondre kas vege. 
Nog es opstjaan van de floer en tochma blijve zjitte.  
De vjes op de gjond zette. 
Uide vjes djinke wande glave sjijn ob of kabot. 

Denove afsjette, de oge sljuite en omvalle.

Nei de Krystkwis
De VI-kwis is dit kear wer net maklik, mar des te leuker. Wy binne benijd nei de goeie antwurden(klik hjir).