Midwintercup: SDS 1 en RES 2 troch.

Wepperkes -woansdei-
5 januari 2005
Wepperkes -tongersdei-
6 januari 2005

SDS 1 en RES hawwe harren pleatst foar de folgende ronde fan it Midwintertournooi.
SDS wûn alle partijen en RES wist sich nei in spannende pot tsjin Mulier te pleatsen .

Utslaggen:
SDS – Mulier                  1-0
DWP – Oeverzwaluwen   0-1
Oudehaske – RES 2         0-2
Oeverzwaluwen – SDS    1-3
Res 2 – DWP                  2-1
Mulier  – Oudehaske             6-1
SDS  – Res 2                        3-1
Oeverzwaluwen-Mulier         2-4
DWP – Oudehaske               5-1
Res 2  – Oeverzwaluwen       4-3
Oudehaske – SDS                 0-7
DWP – Mulier                       0-1
Oeverzwaluwen-Oudehaske 4-0
Mulier – Res 2                      2-3
SDS 1 – DWP                      4-0

Doelpunten SDS:
1ste wedstryd: Floris
2de wedstryd: Peter, Floris Harm
3de wedstryd: Tsjipke, Peter, Peter
4de wedstryd: Tsjipke,Peter, Dirk Yde (3) Harm, e.d.
5de wedstryd: Tsjipke, Dirk Yde, Willem en Skelte

Opfallend:
alle fjildspilers hawwe skoord, Remco Brouwer keepte prima en Dirk Yde hat in prima trainingskamp hân yn Sweden. Mooglik dat de bierpriis hjir in rol yn spile hat.