Ledengearkomste moandei 17 novimber

SDS A1: "Kraker in de kelder"
17 november 2003
Wepperkes
17 november 2003

 

Ledengearkomste

Fuotbalferiening SDS

Moandei 17 novimber 2003

jûns om acht oere yn `e kantine op it sportfjild

 

 

Wurklist

 

1.        Iepening

 

2.        Fêststellen fan `e wurklist

 

3.        Oantekens fan `e ledengearkomste fan 4 novimber 2002

 

4.        Jierferslach fan `e skriuwer

 

5.        Jierferslach fan `e ponghâlder en fêststellen fan `e begrutting

 

6.        Ferslach fan `e kaskommisje / beneaming  nije kaskommisje

 

7.        Kontribúsje (útstel op `e gearkomste)

 

8.        Utliz St. De Skoalleseize oer de plannen op it sportcomplex

 

9.        Skoft

 

10.     Bestjoersferkiezing:

·         Ofgeand en net ferkiesber: Popko Wijnia
·         Ofgeand en net ferkiesber: Jacob Kooistra
·         Ofgeand en ferkiesber: Willem Twijnstra
·         Ofgeand en ferkiesber: Roel Sybesma
·         Foardroegen: Tinus Hoekstra
·         Foardroegen: Enne Jehannes Bruinsma
(oant in oere foar de gearkomste kinne jimme mei tsjinkandidaten komme)

 

11.     Ferslach fan `e jongereinkommisje

 

12.     Rûnfraach

 

Slúting